top

„KOINONEMA” Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich jest samodzielną jednostką orgamizacyjną utworzoną w 2008 roku przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której celem jest badanie duchowego i materialnego dziedzictwa kultury starożytnej i nowożytnej Grecji, Cypru oraz ośrodków helleńskiej diaspory, a także recepcji kultury greckiej w Rzymie i w następnych stuleciach w Bizancjum, a później w Europie Zachodniej i Wschodniej.

Ponadto w Ośrodku prowadzone są badania nad oddziaływaniem antycznej myśli greckiej na kształt kultury śródziemnomorskiej, jej duchowych i intelektualnych podstaw oraz naukowych osiągnięć. Do zakresu działalności Ośrodka należy także poznawanie form i przejawów europejskiego filhellenizmu oraz studia nad dziejami Półwyspu Bałkańskiego i greckiej walki narodowowyzwoleńczej, a także powstaniem i rozwojem demokracji.

Ośrodek zajmuje się również propagowaniem wiedzy na temat Grecji nowożytnej i współczesnego Cypru oraz dwudziestu ośmiu wieków greckiej tożsamości od apogeum rozwoju w starożytności, poprzez okresy upadku aż po czasy nowożytnego odrodzenia. Poza tym Ośrodek gromadzi zasoby materialne i wirtualne (literatura, zbiory specjalne, materiały audiowizualne) dla celów naukowych, oświatowych i edukacyjnych.

Do zadań Ośrodka należy między innymi:

  • Inspirowanie, koordynowanie i realizacja projektów badawczych;

  • Internacjonalizacja badań i kontaktów naukowych, wymiana doświadczeń i popularyzowanie nauki;

  • Tworzenie zbiorów i bazy informacyjnej oraz dokumentacyjnej;

  • Organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów, wystaw i warsztatów;

  • Stworzenie w Toruniu ośrodka kultury greckiej i cypryjskiej;

  • Prowadzenie działalności oświatowej;

  • Prowadzenie działalności wydawniczej (KOINONEMATA) oraz promocyjnej